Naše služby

Společnost Vodohospodářské projekty s.r.o. nabízí své služby nejen městům a obcím, ale i soukromým investorům při zajištění zásobování vodou, odkanalizování a čištění odpadních vod.

 

Nabízíme zejména pomoc při zajištění vodohospodářských staveb od myšlenky po realizaci, například:

  • návrh řešení zásobování vodou a odkanalizování jednotlivých objektů
  • vypracování studií zásobování vodou a odkanalizování obcí a měst
  • projektovou činnost v oblasti úpravy vodních toků, nádrží, protipovodňové ochrany, ochrany povrchových a podzemních vod
  • vypracování dokumentací pro územní řízení
  • zajištění inženýrské činnosti pro územní rozhodnutí
  • vypracování dokumentace pro stavební povolení
  • zajištění inženýrské činnosti pro stavební povolení
  • zajištění technického dozoru investora
  • zajištění autorského dozoru stavby
  • technickou pomoc při kolaudaci stavby