Úvod

 

Společnost Vodohospodářské projekty s.r.o. byla založena v roce 2012 bývalými zaměstnanci SVIS.

Společnost Vodohospodářské projekty s.r.o. nabízí své služby nejen městům a obcím, ale i soukromým investorům při zajištění zásobování vodou, odkanalizování a čištění odpadních vod.

Cílem společnosti je poskytovat kvalitní služby v oblasti vodohospodářských staveb a projektů, a to od studií, projektových dokumentací pro všechny stupně řízení až po autorské dozory a technické dozory investora v době realizace díla.

 

Nabízíme zejména pomoc při zajištění vodohospodářských staveb od myšlenky po realizaci, například:

 • návrh řešení zásobování vodou a odkanalizování jednotlivých objektů
 • vypracování studií zásobování vodou a odkanalizování obcí a měst
 • projektovou činnost v oblasti úpravy vodních toků, nádrží, protipovodňové ochrany, ochrany povrchových a podzemních vod
 • vypracování dokumentací pro územní řízení
 • zajištění inženýrské činnosti pro územní rozhodnutí
 • vypracování dokumentace pro stavební povolení
 •  zajištění inženýrské činnosti pro stavební povolení
 •  zajištění technického dozoru investora
 •  zajištění autorského dozoru stavby
 •  technickou pomoc při kolaudaci stavby
 •  provádění revizí vodních děl ( domovních čistíren odpadních vod ) ohlášených podle § 15 a) vodního zákona